Branschriktlinjer äggpackerier

Branschriktlinjer för kvalitetssäkring vid äggpackerier 

I Sverige finns omkring 9 miljoner värphöns som producerar cirka 149 000 ton ägg per år. Huvuddelen av alla äggen klassificeras, märks och förpackas på något av landets cirka 130 äggpackerier, för att därefter slutligen hamna i butikshyllan eller inom storhushållssektorn.

Ägg är en färskvara, vilket ställer stora krav på en god hygienisk hantering genom hela produktionskedjan, ända fram till konsumenten. Alla livsmedelsföretag, inklusive äggpackerier, är enligt EU lagstiftningen skyldiga att utöva egenkontroll över sin verksamhet för att förebygga hälsorisker och säkerställa redligheten. Det är varje företagares ansvar att organisera arbetet så att lagstiftningen följs. Innehållet i livsmedelsföretagarens egenkontroll är inte reglerat i detalj, men viss grundläggande kvalitetsdokumentation ska alla företag kunna visa upp vid kontroll och på myndigheternas begäran.

Vad menas med branschriktlinjer?
Branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur den enskilde företagaren i praktiken kan göra för att tillämpa kravet på egenkontroll av verksamheten enligt gällande lagstiftning. Det är frivilligt att följa branschriktlinjerna (vägledning för att uppfylla målet) men livsmedelslagstiftningen (målet) måste uppfyllas.

Varför har branschriktlinjerna tagits fram?
Det kan många gånger vara svårt för en lekman att förstå och tillämpa lagtexter eftersom dessa är skrivna på ett juridiskt och ofta svårtolkat språk. Syftet med branschriktlinjerna är att tydliggöra innebörden av lagkraven och visa hur det enskilda äggpackeriet kan arbeta för att uppfylla kraven i regelverket.

Hur ska branschriktlinjerna tillämpas?
Livsmedelsföretagaren har alltid det fulla ansvaret för att livsmedelslagstiftningen följs i den verksamhet som bedrivs. Branschriktlinjerna visar hur ett äggpackeri kan arbeta med rutiner och dokumentation för att uppfylla kravet på egenkontroll av verksamheten. Branschriktlinjerna är framtagna med utgångspunkt från Livsmedelsverkets checklista vid kontroll av äggpackerier, länk till checklistan. Branschriktlinjerna ger ingen detaljerad beskrivning av dokumentationsrutiner, eftersom detta är företagsspecifikt. Däremot ges rekommendationer om nödvändiga rutiner och dokumentation för att uppfylla Livsmedelsverkets tillsynskontroll/livsmedelslagstiftningen. Branschriktlinjerna är inte juridiskt bindande och kan inte ersätta kännedom om kraven i EU förordningarna, som är gällande lagstiftning. Lagstiftningsprocessen är en ständigt pågående process. För aktuell lagstiftning hänvisas till Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se 
 

Hur har branschriktlinjerna arbetats fram?
Branschriktlinjerna har sin utgångspunkt i Livsmedelsverkets kontrollstandard/checklista för äggpackerier, och har utarbetats i samråd med Livsmedelsverket. Branschriktlinjerna är granskade av Livsmedelsverket. En referensgrupp från äggnäringen har deltagit i arbetet med att färdigställa branschriktlinjerna. Branschriktlinjerna publiceras som ett elektroniskt dokument via Svenska Äggs hemsida. Svenska Ägg har förbundit sig att ansvara för att uppdatera och kontinuerligt utveckla dokumentet.
 

Lagstiftningen
Sedan 1998 gäller EG's handelsnormer för ägg i Sverige. Rättsakterna utgörs av råds- och kommissionsförordningar vilka är en typ av rättsakter som gäller som de är. Regelverket för ägg syftar till att skapa enhetliga kvalitetsstandarder s.k. handelsnormer för klassificering, sortering och märkning av ägg inom unionen. Vissa hygieniska riktlinjer ingår och reglerar till exempel att ruvade ägg inte får användas, knäckta och defekta ägg med sämre hållbarhet sorteras bort, att god omgivningshygien skall uppnås, att verksamheten skall bedrivas i livsmedelslokaler av en viss hygienisk standard, att försäljningstiden för ägg skall regleras etcetera. Utöver handelsnormer för ägg, finns även hygienbeslut och generella direktiv, vilka införts i Livsmedelsverkets författningssamling som berör ägg.


Från den 1 januari 2006 gäller nya hygien- och kontrollregler, som sätter konsumentens säkerhet i centrum. Hygien- och kontrollreglerna ställer bl.a. krav på att livsmedelsföretagen arbetar med att förebygga hygien- och matsäkerhetsrisker samt krav på spårbarhet i livsmedelkedjan. De nya förordningarna bygger på (EG) nr 178/2002. I tabell 1 ges en översikt över vilka rättsakter som är aktuella inom äggområdet och länkar till de webbplatser som dessa kan hämtas från.
 

Aktuella rättsakter som berör äggpackerier

Rättsakterna är länkade till Livsmedelsverkets hemsida, välj den senaste uppdaterade versionen (konsoliderad version) så får du med de senaste uppdateringarna.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1308/2013

Kommissionens förordning (EG) NR 589/2008

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1169/2011

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien; LIVSFS 2005:20


Till skillnad från många andra kontrollområden inom animalieområdet syftar regelverket för ägg uteslutande till att skapa enhetliga kvalitetsstandarder s.k. handelsnormer för klassificering, sortering och märkning av ägg inom unionen. Vissa hygieniska riktlinjer finns dock inbakade i texterna och reglerar t.ex. att ruvade ägg inte får användas, knäckta och defekta ägg med sämre hållbarhet sorteras bort, att god omgivningshygien skall uppnås, att verksamheten skall bedrivas i livsmedelslokaler av en viss hygienisk standard, att försäljningstiden för ägg skall regleras etc.

Det kan vara svårt för en lekman att både förstå och omsätta lagtext och bestämmelser till praktisk verklighet eftersom lagstiftningar och rättsakter ofta använder ett juridiskt och svårförståeligt språk. Syftet med denna branschriktlinje har därför varit att förklara, med utgångspunkt från Livsmedelsverkets kontrollstandard för äggpackerier, hur kraven i regelverket skall kunna uppnås. I vissa fall ges tips och förtydliganden för hur en viss text skall tolkas, i andra fall ges exempel genom rutinbeskrivningar för hur arbetet skall organiseras och utföras inom ramen för företagets egenkontroll. Hela tiden ges möjligheten för läsaren att själv jämföra de krav som ställs för varje kontrollpunkt genom att enskilda paragrafer är länkade i dokumentet.


Tillämpning av branschriktlinjerna

Branschriktlinjerna finns samlade i tabellen nedan. Tabellen består av sammanfattningar och branschens kommentarer till lagkraven (kolumn 3), kontroll/tillsynspunkter (kolumn 2), länkar till lagtexter (kolumn 4), exempel på kvalitetsdokumentation (kolumn 1) samt "allvarlighetsgradering" av avvikelsen (kolumn 5). Tabellen har tagits fram med utgångspunkt från Livsmedelsverkets kontrollstandard/checklista för äggpackerier", som används av Livsmedelsverkets personal vid kontrollbesök. 
 
>> Tabell: Branschriktlinjer för äggpackerier


Förtydligande till tabellen

 • Under kolumn 1 "NR" finns länkar till dokument som visar exempel på rutiner och dokumentation som underlättar tillämpningen av lagkraven. Det är varje företagares skyldighet att bedöma och anpassa rutiner och dokumentation till sina företagsspecifika förhållanden.
 • En asterix * efter sifferangivelsen anger att dessa rutiner och dokumentation kontrolleras vid godkännandeprövning.
 • Under kolumn 2, "KONTROLLPUNKT" anger vilka processteg i hanteringen som är reglerade i lagstiftningen och som kontrolleras av myndigheterna vid tillsynsbesök.
 • Under kolumn 3 "KRAV PÅ KVALITETSSÄKRING ENLIGT LAGSTIFTNINGEN", ges en kort sammanfattning av lagkravet, samt en förtydligande text i kursiv stil som tipsar dig om den praktiska tillämpningen och viktiga kontrollpunkter.
 • Under Kolumn 4 "LAGSTÖD", finns länkar till de aktuella lagtexter som berör av kontrollpunkten. När Du klickar på länken får du tillgång till den direkta lagtexten.
 • Under kolumn 5 "AVVIKELSE" redovisas Livsmedelsverket bedömning av "allvarighetsgrad" om lagkraven inte är uppfyllda.
  A = Avvikelse, Aa= Allvarlig avvikelse.


Foto: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster